KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

UBND TX BUÔN HỒ

TRƯỜNG PTDTNT THCS TX BUÔN HỒ

Số:……/KH-PTDTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Buôn Hồ, ngày          tháng    năm 2019

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

 

 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI
 2. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nhầm duy trì chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường;
 3. Để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận lại trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
 4. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường theo bộ tiêu chuẩn tiêu chuẩn của đánh giá chất lượng giáo dục  trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018.
 5. Yêu cầu
 6. a) Khách quan và trung thực;
 7. b) Công khai và minh bạch;
 8. c) Thực hiện công tác tự đánh giá đúng tiến độ.
 9. CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ

Công cụ TĐG là tiêu chuẩn đánh giá theo thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và các tài liệu hướng dẫn.

III. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

 1. Thành phần hội đồng tự đánh giá

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Lê Thị Hồng Thanh Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Y Kim Kriêng P. Hiệu trưởng P.Chủ tịch HĐ
3 Hồ Hữu Đề P. Hiệu trưởng P.Chủ tịch HĐ
4 Trần Viết Sự Thư ký HĐ Thành viên
5 Trần Thị Nguyệt Ánh Tổ trưởng tổ KHXH Thành viên
6 Nguyễn Đức Đại Chủ tịch Công đoàn Thành viên
7 Lê Văn Thịnh TTCM Thành viên
8 Nguyễn Thị Thơm NV Y tế Thành viên
9 Phan Thị Thu Lài Văn Thư, Thư viện Thành viên
10 Trần Thị Huyền TPT Đội Thành viên
11 Phan Văn Đam NV kế toán Thành viên
12 Nguyễn Thị Thùy Uyên Giáo viên Thành viên
13 Hoàng Thị Chung Giáo viên Thành viên
14 Phan Thị Trà My Giáo viên Thành viên

 

 1. Nhóm thư ký
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Trần Viết Sự Thư ký HĐ trường Trưởng nhóm thư ký
2 Nguyễn Thị Thơm NV Y tế Thành viên
3 Lê Văn Thịnh TTCM Thành viên
4 Phan Thị Thu Lài Văn Thư Thành viên
5 Trần Thị Huyền TPT Đội Thành viên
6 Nguyễn Thị Thùy Uyên Giáo viên Thành viên
7 Hoàng Thị Chung Giáo viên Thành viên
8 Phan Thị Trà My Giáo viên Thành viên

 

 1. Phân công thực hiện

 

Tiêu chí Nhóm, cá nhân chịu trách nhiệm Ghi chú
Tiêu chuẩn 1: tiêu chí 1,2,3,4

Tiêu chuẩn 2: tiêu chí  1

Tiêu chuẩn 3: tiêu chí 5

Tiêu chuẩn 4: tiêu chí

Tiêu chuẩn 5: tiêu chí

Nhóm 1
Tiêu chuẩn 1: tiêu chí 7,8,10

Tiêu chuẩn 2: tiêu chí 2

Tiêu chuẩn 3: tiêu chí

Tiêu chuẩn 4: tiêu chí

Tiêu chuẩn 5: tiêu chí 4, 5

Nhóm 2
Tiêu chuẩn 1: tiêu chí 6

Tiêu chuẩn 2: tiêu chí

Tiêu chuẩn 3: tiêu chí 1,2,3,4,6

Tiêu chuẩn 4: tiêu chí

Nhóm 3
Tiêu chuẩn 1: tiêu chí 5

Tiêu chuẩn 2: tiêu chí 4

Tiêu chuẩn 3: tiêu chí

Tiêu chuẩn 4: tiêu chí1,2

Tiêu chuẩn 5; tiêu chí 6

Nhóm 4
Tiêu chuẩn 1: tiêu chí 9

Tiêu chuẩn 2: tiêu chí 3

Tiêu chuẩn 4: tiêu chí

Tiêu chuẩn 5; tiêu chí 1,2,3

Nhóm 5
 1. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
 2. a) Thời gian: Tháng 3/2019
 3. b) Thành phần: Hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục
 4. c) Nội dung:

Thông qua văn bản: Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Hướng dẫn cho các thành viên trong Hội đồng sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục.

 1. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động
Tiêu chuẩn Tiêu chí Các loại nguồn lực cần huy động Thời điểm huy động Ghi chú
1 1 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
2 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
3 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
4 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
5 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
6 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
7 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
8 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
9 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
10 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
2 1 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
2 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
3 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
4 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
3 1 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
2 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
3 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
4 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
5 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
6 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
4 1 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
2 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
5 1 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
2 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
3 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
4 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
5 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019
6 CB,GV,NV, máy photocopy, máy tính, máy in, các văn phòng phẩm… 3/2019-6/2019

 

 1. Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí

(có danh mục minh chứng kèm theo)

 1. Thời gian thực hiện

Thời gian

Hoạt động

Tuần 1

18-23/3

– Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG), thông qua kế hoạch TĐG, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
Tuần 2

25-30/3

– Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường

– Dự thảo đề cương báo cáo TĐG

– Phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí

Tuần 3 – 5

1-13/4

– Phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí

– Phân loại và mã hóa minh chứng thu được

– Lập bảng danh mục mã minh chứng

– Viết phiếu đánh giá tiêu chí và phiếu đánh giá tiêu chí mức 4

Tuần 6 – 7

15-27/4

– Viết phiếu đánh giá tiêu chí và phiếu đánh giá tiêu chí mức 4
Tuần 8-9

29/4-11/5

Họp hội đồng TĐG để:

– Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các minh chứng thu được và xác định những minh chứng cần thu thập bổ sung

– Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG

– Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí

– Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết)

Tuần 10

13-18/5

Họp hội đồng TĐG để:

– Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG

– Chỉnh sửa bổ sung dự thảo báo cáo TĐG

Tuần 11 – 12

20-31/5

– Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa

– Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường và thu thập các ý kiến đóng góp

– Bổ sung và hoàn thiện báo cáo theo ý kiến

Tuần 13 – 14

3-14/6

– Gửi bản báo cáo TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp

– Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ trường

Tuần 15 – 16

17-28/6

– tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn

– Cập nhật lại báo cáo TĐG trước khi đăng ký ĐGN

 

            III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục trường PTDTNT THCS TX  Buôn Hồ xây dựng kế hoạch tự đánh giá và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
 2. Thực hiện công tác tự đánh giá và gửi báo cáo tự đánh giá về Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND TX Buôn Hồ.

Trên đây là kế hoạch tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục của trường PTDTNT THCS TX Buôn Hồ.

Nơi nhận:

– UBND TX;

– Hội đồng TĐG (để th/h);

– Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Thị Hồng Thanh