Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Căn cứ Công văn số 417/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào thị xã về việc thực hiện kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra học kỳ 2, ôn tập lớp 12 và thi thử THPT quốc gia năm 2019;

Căn cứ Công văn số 1563/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT, ngày 02/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018-2019;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ II năm học 2018 – 2019 đến các trường cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

– Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.

– Giúp cho giáo viên, học sinh nắm vững và thực hành quy chế, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, thi cử và đánh giá học sinh tại các nhà trường theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 (Đối với các trường không triển khai mô hình trường học mới).

– Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng”; tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” và các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT cũng như các văn bản hướng dẫn của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác.

  1. Nội dung
  2. Thời gian và thời lượng kiểm tra

– Kiểm tra tập trung 7 môn học ở khối lớp 6, 7 (Toán, Vật Lý, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh)  và 8 môn học ở khối lớp 8,9 (Toán, Hóa học, Vật Lý, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh).

– Thời lượng và lịch kiểm tra cụ thể của từng môn, từng khối lớp như sau:

 

Ngày kiểm tra Khối Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ mở

đề

Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
 

 

11/5/2019

 

 

Sáng 8, 9 Ngữ văn 90phút 7h15 7h25 7h30
Hóa học 45phút 9h15 9h25 9h30
Chiều 6, 7 Ngữ văn 90phút 13h15 13h25 13h30
Vật lý 45phút 15h15 15h25 15h30
13/5/2019 Sáng 8 Vật lý 45phút 7h15 7h25 7h30
Tiếng Anh 45phút 8h30 8h40 8h45
9 Sinh học 45phút 7h15 7h25 7h30
Địa lý 45phút 8h30 8h40 8h45
Chiều 6 Sinh học 45phút 13h15 13h25 13h30
Tiếng Anh 45phút 14h30 14h40 14h45
7 Sinh học 45phút 13h15 13h25 13h30
Địa lý 45phút 14h30 14h40 14h45
15/5/2019 Sáng 8,9 Toán 90phút 7h15 7h25 7h30
8 Lịch sử 45phút 9h15 9h25 9h30
9 Tiếng Anh 45phút 9h15 9h25 9h30
Chiều 6,7 Toán 90phút 13h15 13h25 13h30
Lịch sử 45phút 15h15 15h25 15h30
17/5/2019 Sáng 8 Sinh học 45phút 7h15 7h25 7h30
9 Vật lý 45phút 7h15 7h25 7h30
8 Địa lý 45phút 8h30 8h40 8h45
9 Lịch sử 45phút 8h30 8h40 8h45
Chiều 6 Địa lý 45phút 13h15 13h25 13h30
7 Tiếng Anh 45phút 13h15 13h25 13h30

Các môn còn lại nhà trường tự sắp xếp, bố trí tổ chức kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường trước Lịch kiểm tra chung của phòng Giáo dục và Đào tạo sao cho phù hợp với điều kiện của từng trường.

  1. Hình thức kiểm tra

– Kiểm tra tập trung toàn trường

– Đối với học sinh khối lớp 9, các đơn vị lập danh sách phòng thi theo thứ tự Alphabet (A, B, C, …) và mỗi phòng thi tối đa không quá 30 học sinh. Những trường nào có điều kiện về cơ sở vật chất có thể tổ chức theo hình thức này ở các khối lớp khác.

  1. Đề kiểm tra
  2. Đối với môn tiếng Anh

Thực hiện Công văn số 1775/SGDĐT-GDTrH, ngày 12 tháng 12 năm 2018 của sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh, tiếng Pháp học kỳ  năm học 2018-2019. (có file gửi kèm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã hướng dẫn bố cục đề kiểm tra học kỳ môn tiếng Anh cụ thể như sau:

a.1. Phần nói (2.0 điểm): Các trường xếp lịch cho học sinh kiểm tra phần nói phù hợp với kế hoạch của đơn vị mình, từ ngày 06/5/2019 đến hết ngày 10/5/2019.

a.2. Bài kiểm tra tập trung theo đề chung phòng GD&ĐT (8.0 điểm)

– Phần nghe (2.0 điểm)

+ Chọn câu đúng hoặc sai: 4 câu x 0.25 = 1.0 (điểm)

+ Trả lời câu hỏi: 4 câu x 0.25 = 1.0 (điểm). Trong đó (2 câu có – không và 2 câu có nghi vấn từ)

– Ngữ pháp (2.0 điểm)

+ Chọn câu trả lời đúng nhất: 4 câu x 0.25 = 1.0 (điểm)

+ Hoàn thành câu theo gợi ý: 2 câu x 0.5 = 1.0 (điểm)

– Đọc hiểu (3.0 điểm)

+ Chọn câu đúng hoặc sai: 4 Câu x 0.25 = 1.0 (điểm)

+Trả lời câu hỏi: 4 câu x 0.5 = 2.0 (điểm)

– Phần viết (1.0 điểm)

4 câu x 0.25 = 1.0 (điểm). (Chỉ ra ở mức độ thông hiểu hoặc vận dụng, không ra mức độ vận dụng cao)

  1. Đối với các môn học khác

– Bố cục các đề kiểm tra theo hướng dẫn tại Công văn số 24/PGDĐT-THCS, ngày 16 tháng 02 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn ra đề các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ bậc THCS.

– Nội dung đề kiểm tra bám “Chuẩn theo kiến thức, kỹ năng” đã được hướng dẫn tại các văn bản của Ngành cũng như thống nhất giới hạn đề cương ôn tập của phòng Giáo dục và Đào tạo.(có file giới hạn đề cương gửi kèm).

– Đề đề xuất các môn học của các nhà trường, nội dung phải ra trong phần giới hạn đề cương ôn tập. Trên cơ sở đề đề xuất của các trường phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và ra đề chung, in sao phát đến từng học sinh đối với các môn  kiểm tra theo lịch của Phòng GD&ĐT. Các môn còn lại, nhà trường chỉ đạo các tổ bộ môn ra đề, hướng dẫn chấm và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch của trường.

  1. Tổ chức kiểm tra và chấm bài

– Các trường nhận đề các môn kiểm tra tập trung tại Bộ phận chuyên môn THCS phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức kiểm tra theo Lịch và đúng quy chế chuyên môn.

– Bài kiểm tra phải được cắt phách trước khi giao về cho tổ bộ môn, giáo viên chấm (tối thiểu là khối lớp 9)

– Hướng dẫn chấm các môn kiểm tra tập trung chỉ được mở sau khi kiểm tra xong môn đó.

III. Tổ chức thực hiện

– Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Tổng hợp đề đề xuất và hướng dẫn chấm từ các nhà trường và biên soạn đề kiểm tra chính thức các môn kiểm tra theo đề chung.

+ In sao đề kiểm tra tập trung.

– Các trường trực thuộc

+ Căn cứ đề cương ôn tập các trường làm đề đề xuất, hướng dẫn chấm (7 môn đối với khối 6,7 và 8 môn đối với khối 8,9) theo đề chung của phòng Giáo dục và Đào tạo và các môn kiểm tra theo đề của trường nộp về Bộ phận chuyên môn THCS phòng Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản cứng (có ký, đóng dấu xác nhận của ban giám hiệu) và File mềm (USB) chậm nhất ngày 17/4/2019.

+ Ban Giám hiệu nhận đề kiểm tra chính thức tại phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 10/5/2019, tuyệt đối không cử người nhận thay.

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo tổ chức tốt kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 theo Hướng dẫn của Phòng GD&ĐT; tập huấn công tác coi kiểm tra.

+ Sau khi kiểm tra các đơn vị khẩn trương thống kê các báo cáo năm học 2018 – 2019 (mẫu đính kèm) và Báo cáo công tác thẩm định Biên soạn và quản lý đề kiểm tra của đơn vị theo Công văn số 188/PGDĐT-THCS, ngày 05 tháng 10 năm 2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn Biên soạn và quản lý đề kiểm tra 1 tiết trở lên tại các trường học; Báo cáo và biên bản kiểm tra dạy thêm học thêm trong nhà trường học kỳ 2 (đối với các trường có tổ chức DTHT) gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo (qua Bộ phận chuyên môn THCS) chậm nhất vào ngày 21/5/2019.

Lưu ý:

– Riêng đối với 2 lớp 9 triển khai Mô hình THM tại trường THCS Trần Đại Nghĩa, nhà trường tự tổ chức ôn tập, kiểm tra và đánh giá học sinh theo Công văn số 1392/BGDĐT- GDTrH ngày 05/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Công văn số 4669/BGDĐT- GDTrH, ngày 10/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới.

– Nội dung đề kiểm tra đối với các môn của trường ra tuyệt đối không vượt ngoài phạm vi giới hạn Đề cương ôn tập của phòng Giáo dục và Đào tạo. nếu đơn vị nào vi phạm phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ không xem xét thi đua cuối năm.

– Trường THCS Nguyễn Du tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh các lớp học chương trình đề án ngoại ngữ 2020 theo đề của nhà trường.

Đây là kỳ kiểm tra qui mô toàn thị xã do đó các đơn vị phải tuân thủ tuyệt đối lịch kiểm tra, thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tổ chức kiểm tra, chấm trả bài, báo cáo và những vấn đề khác có liên quan của đơn vị mình.

Trên đây là Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS, trường TH-THCS Đinh Núp và trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ tổ chức quán triệt nội dung Công văn trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường; đồng thời lập kế hoạch cụ thể để chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết./.

  1. KT. TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

– Như kính gửi;

– Lưu: VT, THCS.                                                                        (Đã ký)

 

Nguyễn Phỉ Đính