Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Lượt xem:

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc   Số: 01/PGDĐT-THCS                                Buôn Hồ, ngày  30  tháng  3  năm 2018  V/v: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra                  Học kỳ 2 năm học 2017-2018               Kính gửi: – Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trực thuộc;... ...