kế hoạch KĐCLGD năm học 2020-2021

kế hoạch KĐCLGD năm học 2020-2021

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Lượt xem:

  UBND TX BUÔN HỒ TRƯỜNG PTDTNT THCS TX BUÔN HỒ Số:……/KH-PTDTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Buôn Hồ, ngày          tháng    năm 2019   KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ   MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nhầm duy trì... ...