Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
25/KH-DTNT 09/03/2019 Kế hoạch, Thông báo, KẾ HOẠCH Xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2019 -2023 Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
40/KH-DTNT 09/03/2019 Kế hoạch, Quyết định, Thông báo, KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2018 - 2019
/QĐ-DTNT 01/02/2019 Quyết định, Thông báo, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ QUY ĐỊNH Về việc cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của trường PTDTNT THCS TX Buôn Hồ
01/BC-DTNT 02/10/2018 Báo cáo, Thông báo, THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường PTDTNT THCS Thị xã Buôn Hồ
1/KH-DTNT 25/09/2018 Kế hoạch, Thông báo, KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018– 2019
119/TB-SGDĐT 19/01/2018 Thông báo, Thông báo Kết luận của ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
5555/BGDĐT-GDTrH 08/10/2014 Công văn, Hướng dẫn, Thông báo, hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng