Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

 

Số: 01/PGDĐT-THCS                                Buôn Hồ, ngày  30  tháng  3  năm 2018

 V/v: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra              

   Học kỳ 2 năm học 2017-2018

             

Kính gửi:

– Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trực thuộc;

– Hiệu trưởng trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ;

– Hiệu trưởng trường TH-THCS Đinh Núp.

 

Căn cứ Công văn số 187/PGDĐT-THCS, ngày 25/9/2017 của phòng Giáo dục và Đào thị xã về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017-2018;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ II năm học 2017 – 2018 đến các trường cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

– Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.

– Giúp cho giáo viên, học sinh nắm vững và thực hành quy chế, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, thi cử và đánh giá học sinh tại các nhà trường theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 (Đối với các trường không triển khai mô hình trường học mới).

– Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng”; tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” và các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT cũng như các văn bản hướng dẫn của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác.

  1. Nội dung
  2. Thời gian và thời lượng kiểm tra

– Kiểm tra tập trung 7 môn học ở khối lớp 6, 7 (Toán, Vật Lý, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh)  và 8 môn học ở khối lớp 8,9 (Toán, Hóa học, Vật Lý, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh).

– Thời lượng và lịch kiểm tra cụ thể của từng môn, từng khối lớp như sau:

Ngày kiểm tra Khối Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ mở

đề

Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
 

 

08/5/2018

 

 

8, 9 Sáng Ngữ Văn 90phút 7h15 7h25 7h30
Hóa Học 45phút 9h15 9h25 9h30
6, 7 Chiều Ngữ Văn 90phút 13h15 13h25 13h30
Vật Lý 45phút 15h15 15h25 15h30
10/5/2018 8, 9 Sáng Vật Lý 45phút 7h15 7h25 7h30
Lịch Sử 45phút 8h30 8h40 8h45
6, 7 Chiều Tiếng Anh 45phút 13h15 13h25 13h30
Sinh Học 45phút 14h30 14h40 14h45
12/5/2018 8, 9 Sáng Toán 90phút 7h15 7h25 7h30
Địa Lý 45phút 9h15 9h25 9h30
6, 7 Chiều Toán 90phút 13h15 13h25 13h30
Địa Lý 45phút 15h15 15h25 15h30
14/5/2018 8, 9 Sáng Tiếng Anh 45phút 7h15 7h25 7h30
Sinh Học 45phút 8h30 8h40 8h45
6, 7 Chiều Lịch sử 45phút 13h15 13h25 13h30

Các môn còn lại nhà trường tự sắp xếp, bố trí tổ chức kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường trước hoặc sau Lịch kiểm tra chung của phòng Giáo dục và Đào tạo sao cho phù hợp với điều kiện của từng trường.

  1. Hình thức kiểm tra

– Kiểm tra tập trung toàn trường

– Đối với học sinh khối lớp 9, các đơn vị lập danh sách phòng thi theo thứ tự Alphabet (A, B, C, …) và mỗi phòng thi tối đa không quá 30 học sinh. Những trường nào có điều kiện về cơ sở vật chất có thể tổ chức theo hình thức này ở các khối lớp khác.

  1. Đề kiểm tra

– Bố cục các đề kiểm tra theo hướng dẫn tại Công văn số 24/PGDĐT-THCS, ngày 16 tháng 02 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn ra đề các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ bậc THCS.

– Nội dung đề kiểm tra bám “Chuẩn theo kiến thức, kỹ năng” đã được hướng dẫn tại các văn bản của Ngành cũng như thống nhất giới hạn đề cương ôn tập của phòng Giáo dục và Đào tạo, sẽ gửi cho các đơn vị trước ngày 10/4/2018.

– Trên cơ sở tổng hợp đề đề xuất các môn học từ các nhà trường, phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ ra đề chung và in sao phát đến từng học sinh đối với các môn  kiểm tra theo lịch của Phòng GD&ĐT. Các môn còn lại, nhà trường chỉ đạo các tổ bộ môn ra đề, hướng dẫn chấm và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch của trường.

  1. Tổ chức kiểm tra và chấm bài

– Các trường nhận đề các môn kiểm tra tập trung tại Bộ phận chuyên môn THCS phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức kiểm tra theo Lịch và đúng quy chế chuyên môn.

– Bài kiểm tra phải được cắt phách trước khi giao về cho tổ bộ môn, giáo viên chấm (tối thiểu là khối lớp 9)

– Hướng dẫn chấm chỉ được mở sau khi kiểm tra xong môn đó.

– Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ cử cán bộ, giáo viên kiểm tra, giám sát chéo giữa các đơn vị trong suốt đợt tổ chức kiểm tra.

III. Tổ chức thực hiện

– Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Tổng hợp đề đề xuất và hướng dẫn chấm từ các nhà trường và biên soạn đề kiểm tra chính thức các môn sau Ngày 18/4/2018.

+ Ban hành quyết định cử cán bộ, giáo viên tham gia kiểm tra, giám sát chéo tại các nhà trường trong suốt thời gian tổ chức kiểm tra.

– Các trường trực thuộc

+ Dựa trên đề cương ôn tập các trường làm đề đề xuất, hướng dẫn chấm (7 môn đối với khối 6,7 và 8 môn đối với khối 8,9) theo đề chung của phòng Giáo dục và Đào tạo và các môn kiểm tra theo đề của trường nộp về Bộ phận chuyên môn THCS phòng Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản cứng (có ký, đóng dấu xác nhận của ban giám hiệu) và File mềm (USB) chậm nhất ngày 18/4/2018.

+ Ban Giám hiệu nhận đề kiểm tra chính thức tại phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 07/5/2018, tuyệt đối không cử người nhận thay.

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo tổ chức tốt kiểm tra Học kỳ II năm học 2017-2018 theo Hướng dẫn của Phòng GD&ĐT; tập huấn công tác coi kiểm tra.

+ Sau khi kiểm tra các đơn vị khẩn trương thống kê các báo cáo năm học 2017-2018 (mẫu đính kèm) và Báo cáo công tác thẩm định Biên soạn và quản lý đề kiểm tra của đơn vị theo Công văn số 188/PGDĐT-THCS, ngày 05 tháng 10 năm 2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn Biên soạn và quản lý đề kiểm tra 1 tiết trở lên tại các trường học; Báo cáo và biên bản kiểm tra dạy thêm học thêm trong nhà trường học kỳ 2 (đối với các trường có tổ chức DTHT) gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo (qua Bộ phận chuyên môn THCS) chậm nhất vào ngày 19/5/2018.

Lưu ý:

– Riêng đối với 2 lớp 8 triển khai Mô hình THM tại trường THCS Trần Đại Nghĩa, nhà trường tự tổ chức ôn tập, kiểm tra và đánh giá học sinh theo Công văn số 1392/BGDĐT- GDTrH ngày 05/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Công văn số 4669/BGDĐT- GDTrH, ngày 10/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới.

– Nội dung đề kiểm tra đối với các môn của trường ra tuyệt đối không vượt ngoài phạm vi giới hạn Đề cương ôn tập của phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đây là kỳ kiểm tra qui mô toàn thị xã do đó các đơn vị phải tuân thủ tuyệt đối lịch kiểm tra, thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tổ chức kiểm tra, chấm trả bài, báo cáo và những vấn đề khác có liên quan của đơn vị mình.

Trên đây là Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2017-2018, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS, trường TH-THCS Đinh Núp và trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ tổ chức quán triệt nội dung Công văn trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường; đồng thời lập kế hoạch cụ thể để chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết./.

  1. KT. TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

– Như kính gửi;

– Lưu: VT, THCS.                                                                        (Đã ký)

 

Nguyễn Phỉ Đính