Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
25/KH-DTNT 09/03/2019 Kế hoạch, Thông báo, KẾ HOẠCH Xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2019 -2023 Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
40/KH-DTNT 09/03/2019 Kế hoạch, Quyết định, Thông báo, KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2018 - 2019
/QĐ-DTNT 01/02/2019 Quyết định, Thông báo, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ QUY ĐỊNH Về việc cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của trường PTDTNT THCS TX Buôn Hồ
38/KH-DTNT 19/10/2018 Kế hoạch, I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Công tác kiểm tra là một hoạt động thường xuyên của hiệu trưởng nhà trường; là chức năng thiết yếu của công tác quản lý. Công tác kiểm tra nội bộ nhằm giúp thủ trưởng đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường. 2. Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để hiệu trưởng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh kế hoạch, quá trình công tác, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường. 3. Công tác kiểm tra nội bộ tại cơ sở phải được thực hiện trên nguyên tắc: thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước ) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để ban kiểm tra nội bộ kiểm tra, để ban thanh tra nhân dân giám sát). 4. Công tác kiểm tra nội bộ trước hết là công tác tự kiểm tra của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, các loại hồ sơ sổ sách theo qui định để tự điều chỉnh, hoàn thiện cá nhân, tổ chức mình. 5. Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ đều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo qui định của điều lệ, qui chế.
18/KH-DTNT 16/10/2018 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh Năm học: 2018- 2019 I. CĂN CỨ ĐẾ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: 1. Các căn cứ pháp lý: Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Bộ trưởng bộ giáo dục; Căn cứ về hướng dẫn của SGD & ĐT và PGD TX Buôn Hồ về thực hiên nhiệm vụ năm học 2018-2019; Ban giám hiệu, BCHCĐ, các tổ chức đoàn thể trong trường đã thống nhất và đề ra kế hoach giáo dục đạo đức cho học sinh năm học 2018-2019 như sau : 2. Căn cứ thực tế: + Năm học 2018-2019 nhà trường có 4 lớp với 158 học sinh ( 121 học sinh nữ ) + 100% học sinh là người đồng bào các dân tộc như: Ê Đê, Tày, Nùng, Dao Đỏ, Vân Kiều.. . + Kết quả xếp loại đạo đức năm học 2017-2018 : Xếp loại tốt 90,45 %, khá 9,55 %, Không có HS xếp loại hạnh kiểm trung bình và yếu. + Nhìn chung đạo đức học sinh ngoan, không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội. Hội CMHS luôn quan tâm, phối hợp cùng với nhà trường làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Song vẫn còn một số học sinh chưa thực hiên tốt nội quy trường lớp, còn có biểu hiện vi phạm đạo đức, kĩ năng sống.
22/KH-DTNT 11/10/2018 Kế hoạch, KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2018- 2019
25 /KH-NT 10/10/2018 Kế hoạch, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2018-2019 Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2018- 2019; Căn cứ Hướng dẫn số 1205/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018-2019; Căn cứ công văn số 193/PGDĐT ngày 20/9/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo Buôn Hồ về việc về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019;
15/KH-DTNT 04/10/2018 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018- 2019
01/BC-DTNT 02/10/2018 Báo cáo, Thông báo, THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường PTDTNT THCS Thị xã Buôn Hồ
1/KH-DTNT 25/09/2018 Kế hoạch, Thông báo, KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018– 2019
02/KH-DTNT 08/09/2018 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Đảm bảo công tác an ninh trật tự trường học ______________ I. Mục đích, yêu cầu: 1. Xây dựng “Trường học an toàn về an ninh trật tự” nhằm tạo ra môi trường an toàn, đảm bảo các hoạt động bình thường về dạy và học tại các trường học, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. 2. Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh; huy động sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc giáo dục và bảo vệ thế hệ trẻ. 3. Nâng cao hơn nữa chất lượng việc tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ của giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh. 4. Củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, Công an phường An Lạc và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” và thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa hoạt động vi phạm pháp luật trong học sinh trên địa bàn. 5. Xác định trách nhiệm giáo dục, phòng ngừa những vi phạm là chính; xây dựng môi trường giáo dục rộng khắp đến tận gia đình là biện pháp cơ bản.
119/TB-SGDĐT 19/01/2018 Thông báo, Thông báo Kết luận của ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
Trang 1 / 212»