Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Lượt xem:

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2018-2019 Căn cứ Công văn số 417/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào thị xã về việc thực hiện kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra học kỳ 2, ôn tập lớp 12 và thi thử THPT quốc gia năm 2019; Căn cứ Công văn số 1563/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT, ngày 02/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào... ...
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Lượt xem:

  UBND TX BUÔN HỒ TRƯỜNG PTDTNT THCS TX BUÔN HỒ Số:……/KH-PTDTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Buôn Hồ, ngày          tháng    năm 2019   KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ   MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nhầm duy trì... ...
KẾ HOẠCH  Kiểm tra nội bộ năm học 2018 – 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ Trường PTDTNT THCS TX Buôn Hồ Số:  38    /KH-DTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc An Lạc, ngày 03 tháng 10 năm 2018   KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ năm học 2018 – 2019   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Công tác kiểm tra là một hoạt động thường xuyên của... ...
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018– 2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018– 2019

Lượt xem:

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTDTNT THCS TX BUÔN HỒ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /KH Buôn Hồ, ngày  25   tháng 9 năm 2018   KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018– 2019 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Tên đơn vị: TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS TX BUÔN HỒ Địa điểm: 52 Lê Duẩn phường An... ...
KẾ HOẠCH  Đảm bảo công tác an ninh trật tự trường học năm học 2018 – 2019

KẾ HOẠCH Đảm bảo công tác an ninh trật tự trường học năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ Trường PTDTNTTHCS TX Buôn Hồ  Số:         /KH-DTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Buôn Hồ, ngày    tháng 9    năm 2018    KẾ HOẠCH Đảm bảo công tác an ninh trật tự trường học ____________   Mục đích, yêu cầu: Xây dựng “Trường học an toàn về an ninh trật tự” nhằm tạo ra... ...
Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Lượt xem:

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc   Số: 01/PGDĐT-THCS                                Buôn Hồ, ngày  30  tháng  3  năm 2018  V/v: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra                  Học kỳ 2 năm học 2017-2018               Kính gửi: – Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trực thuộc;... ...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...