KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018– 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT THCS TX BUÔN HỒ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:        /KH Buôn Hồ, ngày  25   tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018– 2019

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 2. Tên đơn vị: TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS TX BUÔN HỒ
 3. Địa điểm: 52 Lê Duẩn phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ

III. Quá trình thành lập

Trường PTDTNT Buôn Hồ thuộc Phường An Lạc thị xã Buôn Hồ, được thành lập  năm học 2003 – 2004 theo quyết định số 923/QĐ-UB ngày 02/04/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk v/v thành lập Trường PTDTNT Krông Buk (Trường được tách ra từ Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Krông Buk). Căn cứ QĐ 2491/QĐ – UBND ngày 18/09/2009 của UBND tỉnh Đăk Lăk, trường đổi tên thành trường PTDTNT Buôn Hồ. Từ tháng 05/2017, trường có tên:  Trường PTDTNT THCS Thị Xã Buôn Hồ. Căn cứ QĐ 1239/QĐ – UBND ngày 24/05/2017 của UBND tỉnh Đăk Lăk.

 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy
 2. Trường có Chi bộ với 12 đảng viên và có đủ các tổ chức đoàn thể theo quy định (Công Đoàn, Chi Đoàn, Liên Đội).
 3. Trường có 02 tổ chuyên môn; 1 tổ văn phòng và 01 tổ quản sinh.
 4. Số lớp: 04 lớp Số học sinh: 158 học sinh Bình quân: 40 hs/lớp
 5. Số CBCNV: 24 người Số giáo viên đứng lớp: 11 người.
 6. Trình độ đội ngũ: Thạc sĩ: 02         Đại học : 13

CĐSP:  01               Trung cấp: 02       Sơ cấp: 06

 1. Thuận lợi
 2. Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo các cấp đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk; Phòng Giáo Dục & Đào tạo thị xã Buôn Hồ và lãnh đạo địa phương.
 3. Có Chi bộ độc lập, thống nhất cao về các chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhà trường. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Chi Đoàn, Liên Đội đã thể hiện tích cực vai trò của mình, cùng nhà trường thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
 4. Trường đạt danh hiệu Lao động xuất sắc và danh hiệu lao động tiên tiến trong nhiều năm liền. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng đều đã đạt chuẩn và trên chuẩn, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
 5. Trang bị thiết bị dạy học tương đối đầy đủ theo danh mục của Bộ ban hành. Khuôn viên của trường rộng rãi, thoáng mát, độc lập với khu dân cư.
 6. 100% học sinh là dân tộc thiểu số, thuộc diện chính sách; Học sinh ở nội trú tại trường và được hưởng học bổng 1.112.000đ/tháng (từ tháng 7/2018).
 7. Khó khăn
 8. Trình độ đầu vào của học sinh không đồng đều (chỉ tiêu tuyển sinh theo xã phường).
 9. Việc đổi mới phương pháp dạy học ở một số giáo viên chưa rõ nét, một bộ phận GV chưa coi trọng việc tự học .

 

 1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018- 2019

* Các căn cứ để xấy dựng kế hoạch

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 02/08/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018-2019;

Căn cứ Hướng dẫn số 1205 /SGDĐT – GDTrH ngày 4 /09/2018 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019 của Sở GD&ĐT;

Căn cứ Hướng dẫn số 193 /PGDĐT – THCS ngày  20 /09/2018 về hướng dẫn nhiệm vụ GD THCS năm học 2018 – 2019 của PGD&ĐT thị xã Buôn Hồ;

Trường PTDTNT THCS Thị Xã Buôn Hồ đề ra các nhiệm vụ năm học 2018- 2019, cụ thể  như sau:

 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên trung học; xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh trong nhà trường; có các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.
 3. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học một cách linh hoạt, sáng tạo.
 4. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; tích cực cải tiến đổi mới trong sinh hoạt tổ chuyên môn; tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; chủ động lựa chọn các nội dung để xây dựng chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và chuyên đề tích hợp liên môn; đa dạng hóa các hình thức học tập của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
 5. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các nhà trường; tiếp tục triển khai mở rộng dạy học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm ở các trường THCS có đủ điều kiện; đa dạng hóa hình thức học tập và triển khai áp dụng kiểm tra, đánh giá đầu ra ngoại ngữ đối với học sinh các cấp học theo định dạng bài thi Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; tăng cường công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế trong dạy và học ngoại ngữ.
 6. Tích cực triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo, triển khai xây dựng mô hình trường học gắn với sản xuất, kinh doanh, mô hình STEM; triển khai sâu rộng hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường và cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động này; duy trì có hiệu quả mô hình trường học mới.
 7. Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng-An ninh trong nhà trường; đẩy mạnh công tác phòng chống đuối nước, tổ chức dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh.
 8. Triển khai sử dụng bộ Tài liệu dạy học địa phương tỉnh Đắk Lắk trong các trường; đẩy mạnh hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, phân luồng học sinh và giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường.
 9. Tiếp tục triển khai để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020, gắn việc xây dựng trường chuẩn quốc gia với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; chú trọng công tác giáo dục dân tộc và giáo dục khuyết tật trong nhà trường.
 10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, trong quản lý chuyên môn, trong tuyển sinh, bồi dưỡng giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất, tài liệu, học liệu, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, thư viện trường học.
 11. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy định về dạy thêm, học thêm; Quản lý chặt chẽ chương trình dạy học các trường THCS; vệ sinh, an toàn trường học; tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 và những năm học tiếp theo.
 12. Đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; chỉ đạo các nhà trường chủ động khảo sát, đánh giá nhằm xác định nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng một cách hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.
 13. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 14. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua

1.1. Thực hiện các cuộc vận động

– Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”bằng những nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện của nhà trường; gắn với việc đổi mới phương thức giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.

– Thực hiện tốt các qui định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, lương tâm nghề nghiệp của CBQL, GV, NV và HS trong đơn vị.

– Nâng cao chất lượng công tác phổ biến GD pháp luật trong trường học; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

– GD đạo đức, kĩ năng sống cho HS thông qua các môn học, hoạt động GD ngoại khóa, trang trí trường lớp, xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá, thông qua việc phối hợp với gia đình và cộng đồng trong các hoạt động GD.

– Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh – sạch – đẹp – an toàn, đảm bảo có đủ nhà vệ sinh sạch đúng qui định cho HS và GV.

– Tiếp tục duy trì  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

1.2. Tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua

– Tiếp tục thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua: “Dạy tốt và học tốt”. Phát huy tính gương mẫu, tinh thần tự học, sáng tạo của cán bộ, nhà giáo; đảm bảo kỷ cương trong nhà trường, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình thương của thầy giáo, cô giáo đối với học sinh.

– Tổ chức thực hiện phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; tăng cường tổ chức tham quan, học tập di sản, các cơ sở sản xuất để học sinh nắm bắt thực tế. Tổ chức đầy đủ các hoạt động của học sinh như: Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể cuối tuần, tập thể dục giữa giờ; lao động chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, dọn dẹp vệ sinh,…

– Tổ chức các hoạt động ngoại khóa có tác dụng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể dục-thể thao; tổ chức và tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi có hiệu quả.

–  Xây dựng nếp sống văn hóa trong trường nội trú; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, các hội thi văn hoá dân tộc trong nhà trường; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy HS hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hoá truyền thống và tinh hoa văn hoá thế giới.

–  Phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, xã hội ở địa phương để đảm bảo học sinh được “an toàn đến trường”; chủ động xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường.

 1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

2.1. Tổ chức thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục

*  Về thực hiện kế hoạch thời gian năm học

– Tựu trường ngày 15/8/2018.

– Khai giảng ngày 05/9/ 2018.

– Ngày bắt đầu học kỳ I: 20/8/2018.

– Học kì I trước ngày 31/12/2018.

– Ngày bắt đầu học kỳ II 02/01/2019.

– Kết thúc học kì II muộn nhất vào ngày 25/5/2019.

– Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2019.

– Xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2019.

– Thời gian thực học: 37 tuần, trong đó học kì I là 19 tuần, học kì II là 18 tuần.

– Các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo qui định chung.

Trong trường hợp đặc biệt như: thời tiết khắc nghiệt, thiên tai…Hiệu trưởng quyết định cho học sinh nghỉ học và bố trí dạy bù vào thời gian phù hợp đồng thời báo cáo về P. giáo dục và Thị uỷ Buôn Hồ biết (hoặc xin ý kiến chỉ đạo).

2.2. Về thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục:  Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

Trên cơ sở Chương trình GDPT cấp THCS hiện hành; hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn 5842/BGD ĐT – VP ngày 01/9/2011; tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn bổ sung tại Công văn 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017)

– Thực hiện chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, trong đó: học kì I: 19 tuần, học kì II: 18 tuần, đảm bảo thống nhất thời gian kết thúc học kì I, kết thúc năm học, đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì.

– Tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới, phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.

– Chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình phổ thông mới; xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện của trường nội trú.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; chú trọng tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

– Các tổ/nhóm chuyên môn chủ động rà soát, tinh giảm nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình môn học; đồng thời, xây dựng bài dạy theo hướng phát triển năng lực người học, khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.

– Trong năm học 2018-2019, mỗi tổ/nhóm chuyên môn thực hiện tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kì; tổ chức dạy, dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và gửi kết quả lên trang mạng “Trường học kết nối”; thực hiện đánh giá giờ dạy theo Công văn số 1471/SGDĐT-GDTrH ngày 20/10/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học.

– Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, giáo dục Quốc phòng-An ninh…

 

 

 

 

2.3. Thực hiện tốt dạy học tự chọn:

– Do đặc thù trường NT, nhà trường tổ chức dạy phụ đạo cho HS như năm học trước. Tất cả HS đều phải được học phụ đạo, học sinh được học phụ đạo một số bộ môn như Văn, toán, lý, hoá, tiếng anh.

2.4. Tổ chức 100% các lớp học ngày 2 buổi theo công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GD-ĐT (loại hình trường đặc thù).

Thời gian dạy học 2 buổi/ngày cần được bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh. Tăng cường dạy tiếng Việt, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

2.5. Dạy học các môn Ngoại ngữ, Tin học:

* Môn ngoại ngữ:

– Môn Tiếng Anh:  Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2017- 2018 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS.

– Tiếp tục nâng cao năng lực giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất và bố trí lớp học hợp lý để triển khai dạy học theo đúng chỉ đạo của Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 1105/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2017 của Sở GDĐT.

– Tiếp tục triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016.

– Khuyến khích học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp nhằm tăng cường kỹ năng nghe – nói tiếng Anh, cho học sinh.

– Trong năm học 2018-2019, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa tạo ra sân chơi ngôn ngữ, nhằm trau dồi khả năng giao tiếp cho học sinh như: Tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, thi kể chuyện, thi hùng biện tiếng Anh.

– Trang bị đầy đủ phương tiện dạy học cần thiết tối thiểu như máy cassette, đĩa CD, tranh, ảnh để dạy từ vựng hoặc tạo các tình huống trong các giờ dạy, có đủ băng tiếng sử dụng cho các bài tập luyện nghe trong SGK là yêu cầu bắt buộc để rèn luyện 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cho HS.

– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong soạn, giảng để HS tiếp thu dễ dàng và hứng thú hơn trong học ngoại ngữ.

* Môn Tin học:

– Kế hoạch, nội dung chương trình, tài liệu dạy học môn Tin học thực hiện như năm học 2016-2017. GV dạy học theo chuẩn KT-KN qui định trong chương trình Tin học cấp THCS của Bộ GD-ĐT.

– Đẩy mạnh dạy học Tin học từ lớp 6 đến lớp 9. Tăng cường đổi mới PPDH, thực hành máy tính cho HS trong giờ học; quan tâm việc nâng cao tư duy toán học trong bồi dưỡng HSG, tạo điều kiện để các em dự thi HSG các cấp.

– Tiếp tục tăng cường CSVC, thiết bị máy tính, đảm bảo cho việc dạy học đạt chất lượng và hiệu quả.

2.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục thể chất và Quốc phòng-An ninh

– Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng môn Thể dục trong các nhà trường; duy trì đều đặn thể dục giữa giờ cho học sinh; tích cực thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể phát triển thể dục, thể thao trong trường học tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh; chú trọng việc tuyên truyền và quán triệt phòng chống đuối nước trong nhà trường; tổ chức dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh.

Các trường tiếp tục triển khai hoạt động lồng ghép có hiệu quả giáo dục Quốc phòng-An ninh trong các môn học theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GDĐT về Chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở.

2.7. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

-Tích cực triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường bằng việc lồng ghép, tích hợp trong các môn học chính khóa và dưới nhiều hình thức khác nhau như: hoạt động câu lạc bộ, tổ chức trò chơi, diễn đàn, sân khấu tương tác, tham quan dã ngoại, các hội thi, hoạt động giao lưu, hoạt động nhân đạo, hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng, sinh hoạt tập thể, lao động công ích, sân khấu hóa, thể dục thể thao, tổ chức các ngày hội,…(theo Công văn số 203 /PGDĐT-THCS, ngày 04/10/2017 của phòng GDĐT).

2.8. Tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh và giáo dục nghề phổ thông

– Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp; định hướng phân luồng học sinh trung học cơ sở.

– Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007, Công văn số 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008, Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ GDĐT và các công văn của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy và thi nghề phổ thông…; phối hợp với trung tâm GDNN-GDTX thị xã thực hiện hoạt động dạy nghề phổ thông.

2.9. Đổi mới công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi và tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường

– Chú trọng việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi và tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

– Tham gia nghiên cứu khoa học và Cuộc thi khoa học, kĩ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh thực hiện các dự án có chất lượng và tham gia cuộc thi (KHKT) các cấp.

2.10. Triển khai nội dung giáo dục địa phương trong nhà trường

–  Triển khai sử dụng bộ Tài liệu dạy-học địa phương tỉnh Đắk Lắk theo Hướng dẫn sử dụng bộ Tài liệu dạy-học địa phương các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Âm nhạc kể từ năm học 2018-2019, ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-SGDĐT ngày 08/8/2018 của Sở GDĐT.

2.11. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

–  Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tiếp tục thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa ; Công văn số 1359/SGDĐT- CTTT ngày 29/9/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký và triển khai thực hiện hoạt động kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khoá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

–  Tổ chức thực hiện hoạt động văn hóa – văn nghệ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp học sinh hướng tới giá trị chân – thiện – mỹ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

2.12. Việc tổ chức dạy học các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục và Công nghệ:

– Thực hiện đầy đủ kế hoạch dạy học môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục theo PPCT hiện hành.

– Thực hiện PPCT môn Công nghệ lớp 7, lớp 8 ở học kì I và học kì II

2.13. Việc phân công giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục:

Đối với GV được phân công thực hiện các HĐGDNGLL và HĐGDHN được tính giờ dạy như các môn học; việc tham gia điều hành các HĐGD tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) thuộc nhiệm vụ quản lý của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và GV chủ nhiệm lớp, không tính là giờ dạy học. Đối với công tác tư vấn, nhà trường phân công giáo viên và nhân  viên y tế làm công tác tư vấn cho HS. Giáo viên và nhân viên tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt.

2.14. Thực hiện tích hợp hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐ GDNGLL), giáo dục hướng nghiệp (GDHN).

GDNGLL: Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng với thời lượng 2 tiết/tháng.

GDHN lớp 9 (9 tiết/năm): GVCN lớp 9 trực tiếp phụ trách.

– Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

2.15. Về công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCNL):

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tập huấn, bồi dưỡng GV làm công tác chủ nhiệm lớp.

– Tăng cường vai trò của GVCNL trong việc GD đạo đức, GD hướng nghiệp, GD giá trị và kĩ năng sống, tư vấn học đường … cho HS.

– Thiết lập và duy trì có hiệu quả mối quan hệ giữa GVCNL với GV bộ môn, các đoàn thể xã hội và gia đình HS trong việc phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HSG, nắm chắc tình hình, khắc phục nguyên nhân bỏ học, GD toàn diện cho HS…

– Tham gia thi GVCN giỏi cấp thị xã  (nếu có).

2.16. Tiếp tục thực hiện tích hợp một số nội dung môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Sinh học và các HĐGD.

– Tích hợp GD đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông.

2.17. Về Hoạt động giáo dục thể chất- thẩm mĩ:

– Tổ chức theo dõi sức khỏe và sự phát triển thể chất của HS ngay từ lớp đầu cấp. Hằng năm 100% HS được tham gia khám sức khoẻ.

– Tăng cường công tác y tế trường học nhằm đảm bảo chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống các dịch bệnh cho CBGV và HS trong đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh trong HS nội trú.

– Tích cực vận động tất cả HS tham gia bảo hiểm y tế.

– Từng bước đưa việc GD thể chất vào nề nếp, kết hợp với GD giới tính, GD môi trường; tổ chức các Câu lạc bộ thể dục, thể thao để tăng cường sức khỏe, thu hút HS vào các hoạt động bổ ích.

– Tổ chức các hoạt động văn nghệ, các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của HS trong trường nội trú.

– Tích cực tham gia các hoạt động văn thể mĩ các cấp; có kế hoạch tập luyện các môn thi đấu để tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

 1. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá (KTĐG)
 2. Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

– Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học theo CV 4612/BGD ĐT- GDTrH ngày 3/10/2017 về việc “ Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS từ năm học 2017 – 2018” nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh.

– Xây dựng kế hoạch bài học thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học; triển khai tinh thần giáo dục tích hợp khoa học – công nghệ – kĩ thuật – toán (Science – Technology – Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

– Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; khuyến khích các nhà trường tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; thí nghiệm – thực hành; ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ …

– Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

– Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Chú trọng đổi mới sinh hoạt cụm, tổ chuyên môn theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên thông qua trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung, phương pháp dạy học, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy.

– Về giáo án: GV lên lớp (buổi chính khóa, buổi học thứ 2, các tiết dạy thay) phải có giáo án. Giáo án phải đáp ứng các yêu cầu của đổi mới PPDH ( thiết kế khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của GV và HS, hệ thống câu hỏi chặt chẽ, vừa sức tiếp thu của HS, bảo đảm yêu cầu chuẩn KT-KN và nội dung tinh giảm). Khuyến khích GV soạn giáo án trên máy tính.

– Phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và phát triển văn hóa đọc gắn với câu lạc bộ khoa học trong nhà trường.

3.2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá(KTĐG)

– Chủ động trong việc đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; chú trọng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

– Trong sinh hoạt tổ chuyên môn, cần đưa nội dung đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh như: Đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra thường xuyên.

– Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề (theo Công văn số 24/PGDĐT-THCS ngày 16/02/2007 và Công văn số 176/PGDĐT-THCS ngày 31/8/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo). Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Chú trọng việc sử dụng phần mềm để soạn các đề thi trắc nghiệm.

– Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

– Cần tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho ngân hàng câu hỏi của trường.

– Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ của Sở, phòng GDĐT và các trường học. Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn.

– Tiếp tục tổ chức thực hiện Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. Thực hiện đúng số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ. Trong kiểm tra thường xuyên, các trường cần chú trọng việc tăng cường kiểm tra miệng để kịp thời khắc phục sai sót của học sinh. Khi chấm bài kiểm tra, giáo viên phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

– Đối với môn Giáo dục công dân, giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh. Giáo viên môn Giáo dục công dân nhận xét kết quả sau mỗi học kỳ, năm học cho giáo viên chủ nhiệm; giáo viên chủ nhiệm ghi nội dung vào nhận xét cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ.

3.4. Tăng cường quản lí công tác đổi mới PPDH, KTĐG

– Rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tích cực và hiệu quả trong các trường THCS.

– Chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra, thi ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá theo đúng qui chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của HS. Thực hiện các biện pháp phù hợp như: chú trọng công tác phụ đạo HS yếu.

– Chú trọng nâng cao chất lượng đại trà; quan tâm bồi dưỡng HS giỏi, đặc biệt giúp đỡ HS yếu kém.

* Về việc giúp đỡ học sinh còn yếu kém:

– Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức dạy phụ đạo cho HS ở các khối lớp thuộc các bộ môn Văn, Toán, Lý, Hoá, Anh văn.

– Khuyến khích GV có sáng kiến, biện pháp cụ thể, đặc biệt chú ý HS lớp 6 nhằm hạn chế tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học.

* Về Học sinh giỏi, học sinh năng khiếu:

– Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng HSG, HSNK tạo nguồn cho việc đào tạo nguồn nhân lực cho cấp học THPT.

– Tham gia đầy đủ các hội thi HSG do phòng giáo dục thị xã cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

+ Thi HS giỏi TDTT

+  Thi khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học

+ Thi HSG lớp 9

+ Thi thông tin phát hiện HSG lớp 8

+ Giao lưu tiếng Anh

 1. Nâng cao chất lượng giáo dục

– Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.

– Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả học tập và hạnh kiểm của học sinh; chú trọng công tác xét tốt nghiệp THCS, tạo sự công bằng, khách quan trong việc sử dụng kết quả học tập và rèn luyện hạnh kiểm của học sinh để tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn.

-Thực hiện quản lý điểm kiểm tra của học sinh bằng công nghệ thông tin và theo đúng quy chế.

–  Tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi; tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp có hiệu quả.

– Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn theo Công văn số 192/SGDĐT-GDTrH, ngày 23/02/2016 về việc tăng cường quản lý và sử dụng thiết bị dạy học; quan tâm đầu tư và quản lý thư viện theo Hướng dẫn số 1314/ SGDĐT- GDTrH, ngày 02 tháng 11 năm 2015 về công tác thư viện trường học của Sở GDĐT.

 1. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

–  Tiếp tục tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường sửa chữa và xây dựng thêm một số hạng mục trong nhà trường để đạt chuẩn.

Căn cứ thông tư số 18/2018/TT-BGD-ĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo dục về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn Quốc gia đối với  trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường đưa ra một số giải pháp để xây nhà trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2021.

 1. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

6.1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

– Tổ chức tốt việc tập huấn về nội dung: Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tổ trưởng chuyên môn nhà trường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động chuyên môn…đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ hoạt động dạy học qua mạng internet.

– Chú trọng việc bồi dưỡng CBQL, giáo viên trung học cốt cán ở mỗi cấp quản lý và nhà trường; tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn Tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo các chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “ Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

– Chỉ đạo các cụm chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo quy định, chú trọng chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn đổi mới sinh hoạt có hiệu quả. Tăng cường dự giờ giáo viên, quan tâm giáo viên mới ra trường; đảm bảo mỗi giáo viên tập sự phải dự ít nhất 04 tiết/tháng, giáo viên hết tập sự dự ít nhất 02 tiết/tháng.

6.2. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm điều chỉnh những sai sót; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

 1. Tăng cường quản lý chuyên môn

7.1. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học kiểm tra, đánh giá.

– Căn cứ vào Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT để xây dựng kế hoạch giáo dục, tăng cường kiểm tra hồ sơ chuyên môn của nhà trường, các tổ bộ môn và giáo viên.

– Tổ chức thực hiện dạy đúng, dạy đủ theo phân phối chương trình các môn học trên tinh thần áp dụng chủ động, sáng tạo phù hợp với từng trường. Tiếp tục giữ vững kỷ cương, nền nếp trong kiểm tra đánh giá, thi cử, đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng. Chú trọng việc đánh giá ngoài để có thêm thông tin chính xác về giáo dục.

– Lưu trữ một năm: Đề kiểm tra, hướng dẫn chấm, bài kiểm tra lại, các quyết định, biên bản.

7.2. Tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong quản lí chuyên môn

–  Lập kế hoạch dạy học, chỉ đạo các tổ bộ môn và giáo viên xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

– Chú trọng công tác kiểm tra hoạt động chuyên môn; kiểm tra hồ sơ, sổ sách chuyên môn của nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường và Công văn số 1554/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2016 của Sở GDĐT về việc thực hiện các loại sổ và quản lý, sử dụng sổ gọi tên ghi điểm điện tử từ năm học 2016-2017. Chú trọng việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp.

7.3. Xây dựng và phát triển cụm chuyên môn, cụm tổ bộ môn, hội đồng bộ môn

–  Phát huy hơn nữa vai trò của cụm chuyên môn trong việc tổ chức các hoạt động để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

7.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

– Cử GV tham gia công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

– Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,… Giáo viên cần khai thác tài liệu, học liệu, kinh nghiệm dạy học từ các Website của trường, phòng, Sở, Bộ để làm phong phú bài dạy, tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình dạy học.

 1. Công tác thi đua khen thưởng

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm học; thực hiện tốt nội quy nhà trường theo Barem thi đua; Quy chế làm việc.

– Đăng ký danh hiệu thi đua: “Tập thể lao động xuất sắc” “cờ thi đua UBND Tỉnh”.

– Đăng ký hình thức khen thưởng: Bằng khen UBND tỉnh.

– Công đoàn đăng ký danh hiệu Công đoàn vững mạnh

– Đội TNTP HCM đăng ký danh hiệu vững mạnh

 1. Kế hoạch năm học: (Đính kèm phụ lục)

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

 1. Học sinh bỏ học dưới 0,5%. Học sinh lưu ban 0
 2. Chất lượng 02 mặt giáo dục
  Tốt (Giỏi) Khá Trung bình Yếu kém
Hạnh kiểm  90%  10% 0% 0%
Học lực 5% 35% 59%  1.0%

– Học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 100%

 1. Chất lượng học sinh giỏi – Học sinh năng khiếu:

– Thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá – Thể thao cấp thị xã: 05 HS trở lên

– Thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá – Thể thao cấp Tỉnh: 02 HS trở lên

– Thi đỗ vào trường N’Trang Lơng: 7 HS trở lên

 1. Chất lượng đội ngũ:

– Không có giáo viên vi phạm đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Có ít nhất 50% số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường trở lên.

– Tham gia giáo viên CN giỏi THCS cấp thị xã; (cấp Tỉnh).

– 100% GV dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh đảm bảo đúng chuẩn kỹ năng kiến thức của Bộ ban hành và điều chỉnh nội dung dạy học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng  9  năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– 100% GV đạt chuẩn NN.

– Dự giờ thăm lớp: Mỗi GV dự ít nhất 20 tiết/ năm.

– Thao giảng: Mỗi GV 4 tiết/năm học.

– Ứng dụng công nghệ thông tin: Có ít nhất 04 tiết dạy sử dụng bài giảng điện tử/ năm.

– 100% CBCNVC hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó có ít nhất 90% CBCNVC đạt danh hiệu tiên tiến, 15% đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở trở lên.

 1. 100% học sinh lớp 8 học nghề phổ thông.
 2. Xây dựng thư viện và thiết bị đạt chuẩn.
 3. Duy trì tốt chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia.
 4. Ngân sách đầu tư cho mua sắm sách- thiết bị dạy học đạt trên 10%.
 5. Thanh tra toàn diện hoạt động sư phạm của giáo viên đạt 30% trở lên; 100% GV được thanh tra chuyên đề .
 6. I TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của các tổ, bộ phận và các đoàn thể, các tổ trưởng, các BCH cụ thể hoá các nội dung trong văn bản hướng dẫn này cùng với kế hoạch chỉ đạo năm học 2018-2019 để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời cho lãnh đạo nhà trường để chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

–  PGD thị xã Buôn Hồ

– PHT-Tổ trưởng và các bộ phận

(Để thực hiện)

– Lưu VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT THCS TX BUÔN HỒ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   

                                      

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2018- 2019

TRƯỜNG PTDTNT THCS TX BUÔN HỒ

 

Tháng Nội dung công việc Ghi chú
08/2018 1.     Họp các tổ chức trong nhà trường

2.     Biên chế 04 lớp, phân công CM, GVCN

3.     Bổ nhiệm lại các tổ trưởng CM

4.     Làm thủ tục nhận, chuyển trường cho học sinh

5.     Toàn bộ cán bộ, GV-NV học chính trị

6.     Ổn định tổ chức dạy và học tuần 1 từ ngày 20/08/2018

7.     Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ sinh hoạt đầu năm”.

8.     Tổ chức học 02 buổi/ngày từ tuần học đầu tiên

9.     Cấp phát học phẩm cho học sinh và chế độ HS đầu cấp L6

10.                        Tham gia lớp tập huấn tại Sở GD; PGD; thị uỷ Buôn Hồ

11.                        Lên kế hoạch kiểm tra các môn từ một tiết trở lên trong năm học

12.                         Thực hiện chế độ đầy đủ, kịp thời cho CB, GV, NV, HS.

13. Tổng vệ sinh trường, lớp, ký túc xá

 
09/2018 1.     Khai giảng năm học, báo cáo thống kê đầu năm, ký cam kết thi đua…

2.      Đại hội chi đội, Liên đội; HN CMHS;

3.     Tham dự các cuộc tập huấn do Sở GD&ĐT; PGD ĐT tổ chức.

4.     Tổ chức học tập, quán triệt nhiệm vụ năm học (2018 – 2019); Qui chế CM.

5.     Các tổ đăng ký chuyên đề; chất lượng BM…

6.     Học tập thông tư 12/2011 qui định về Điều lệ trường PT và TT58 về đánh giá xếp loại HS; hướng dẫn 4057/BGD ĐT-Ttra.

7.     Hoàn thiện việc phân xếp học bạ các lớp

8.     Triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức dạy HSG, dạy Phụ đạo ở các khối lớp.

9.     Tổ chức dạy chuyên đề GDNGLL; GDHN

10.                        Đăng ký các danh hiệu thi đua nộp P GD&ĐT

11.                        Chuyên đề GDKNS cho HS.

12.                         Chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ của HSNT

13.                        Tổ chức Tết trung thu cho HS và con em CBVC trong nhà trường (CĐ)

14.                        Kiểm tra kế hoạch tổ CM, GV, hồ sơ GVCN lớp.

15.                        Tuyên truyền phòng chống một số bệnh thường gặp và vấn đề VSATTP (y tế)

16.                        Tổ chức chuyên đề tập thể dục giữa giờ và võ cổ truyền cho HS

17.                        Kiểm tra việc ghi chép sổ điểm, sổ đầu bài

18.                        GV đăng ký kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

19.                        Triển khai phong trào viết SKKN trong CB, GV, NV

20.                        Lập hồ sơ học bạ cho HS lớp 6

21.                        Thi nghề PT

22.                        Tiến hành dự giờ thăm lớp (theo qui định)

23.                        Tổng vệ sinh trường, lớp, ký túc xá

 
10/2018 1.     Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo HS yếu kém

2.     Tuyên truyền về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”.

3.     Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp tổ.

4.     Sinh hoạt chuyên môn (theo quy định); sinh hoạt chuyên đề tổ TN.

5.     Kiểm tra hồ sơ  giáo án toàn bộ GV và tổ CM

6.     Kiểm tra nghề nghiệp GV theo chuẩn (theo kế hoạch)

7.     Tổ chức dạy chuyên đề GDNGLL; GDHN

8.     Nộp đăng ký thi đua về P.GD

5.     Tổ chức Hội nghị CBVC

6.     Dự giờ đột xuất GV

7.     BTTND thanh tra bếp ăn và việc ăn, ở của HSNT

8.     Đăng ký thi đua  năm học 2018-2019

9.     Triển khai chuyên đề Nghiên cứu khoa học – KTcho GV và HS

11.   Kiểm tra việc cấp phát học phẩm cho học sinh Nội trú

12. Kiểm tra việc cấp phát văn bằng chứng chỉ

13. Kiểm tra công tác y tế, thiết bị trường học

14. Công tác Bồi dưỡng thường xuyên

15. Tổng vệ sinh trường, lớp, ký túc xá

16. Nộp ý tưởng cuộc thi KH – KT (C. Uyên)

17. Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp tổ (vòng1,tổ chức vào tuần 1và tuần 2 của tháng)

18. Triển khai viết SKKN

19. Làm hồ sơ KĐCLGD

20. Thoả thuận ngân sách 2019

21. Lớp 8 học nghề PT

 
11/2018 1.     Kiểm tra hồ sơ, học bạ & Kiểm tra hồ sơ giáo án GV, tổ CM

2.     Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và các hoạt động VH, VN, TDTT

3.     Tham gia cuộc thi KH – KT dành cho HS trung học

4.     Tiếp tục ôn thi học sinh tham gia HSG giỏi, công tác phụ đạo HS yếu kém.

5.     Hoàn thành việc chi trả chế độ cho học sinh Nội trú

6.     Kiểm tra nghề nghiệp GV theo chuẩn

7.     Tổ chức chuyên đề GDNGLL; GDHN

8.     Kiểm  tra việc Bồi dưỡng HS giỏi

9.     Kiểm tra việc dạy phụ đạo cho HS ở các khối lớp

10.                        Kiểm tra chuyên đề chấm trả bài cho HS

11.                        Kiểm tra công tác dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường.

12.                        Kiểm tra hồ sơ công tác chủ nhiệm

13.                        Tiến hành dự giờ thăm lớp (theo qui định)

14.                        Sinh hoạt chuyên đề tổ XH.

15.                        Tổng vệ sinh trường, lớp, ký túc xá

16.                        Làm hồ sơ KĐCLGD

 
12/2018 1.     Tuyên truyền công tác GD pháp luật trong CB, GV, NV, HS.

2.     Cấp phát chế độ cho học sinh Nội trú

3.     Nộp kết quả dự thi KH- KT dành cho HS trung học

4.     Bổ sung báo cáo tự đánh giá và hồ sơ đăng ký KĐCLGD

5.     Kiểm tra định kỳ tập trung, tổ chức thi HK 1

6.     Đánh giá việc tham gia học nghề PT của HS

7.     Khóa sổ cuối năm về tài chính và tự kiểm tra CSVC trong nhà trường

8.     Xét nâng lương và phụ cấp thâm niên 6 tháng cuối năm

9.     Tổ chức chuyên đề GDKNS cho HS lớp

10.                        Tổ chức chuyên đề GDNGLL; GDHN

11.                        Tổng vệ sinh trường, lớp, ký túc xá

12.                        Dự giờ đột xuất GV

13.                        Kiểm tra hoạt động GDNGLL, GDHN

14.                        Kiểm tra nghề nghiệp GV theo chuẩn

15.                        Tổng vệ sinh trường, lớp, ký túc xá

16.                        BD HSG, phụ đạo HS yếu

17.                        Ôn tập và kiểm tra học kỳ I

 
01/2019 1.     Sơ kết học kì 1; kỉ niệm ngày học sinh, sinh viên; báo cáo sơ kết học kỳ I về công tác khảo thí

2.     Duyệt kê học kỳ I

3.     Thực hiện công tác thống kê học kỳ I năm học 2018-2019; Thống kê học sinh bỏ học học kỳ I năm học 2018-2019

4.     Tham gia thi hát dân ca, cồng chiêng, các trò chơi dân gian

5.     Họp PHHS giữa năm

6.     Cấp phát chế độ cho học sinh Nội trú

7.     Tham gia cuộc thi Khoa học – kỹ thuật cấp tỉnh cho HS trung học

8.     Tham gia cuộc thi Vận dụng kiến thức Liên môn

9.     Tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo VN

10.                        Kiểm tra công tác quản lý tài sản, kiểm kê tài sản

11.                        Kiểm tra việc đánh giá xếp loại HS

12.                        Tổ chức chuyên đề GDNGLL

13.                        Kiểm tra công tác thư viện trường học

14.                        Kiểm tra việc đánh giá, xếp loại HS của GVBM, GVCN

15.                        Kiểm tra Hồ sơ GV

16.                        Nghỉ tết dương lịch

17. Tổng vệ sinh trường, lớp, ký túc xá

19. BD HSG, phụ đạo HS yếu

 
02/2019 1.     Nghỉ tết nguyên đán, thăm tặng quà buôn kết nghĩa

2.     Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2)

3.     Kiểm tra công tác vệ sinh, ăn ở nội trú

4.     Kiểm tra nghề nghiệp GV theo chuẩn (theo K/h)

5.     Kiểm tra công tác công đoàn

6.     Thu và chấm SKKN, chọn dự thi cấp tỉnh vào tháng 03

7.     Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học và việc UDCNTT trong giảng dạy

8.     Nộp bài thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cấp tỉnh cho HS trung học

9. Tổng vệ sinh trường, lớp, ký túc xá

10. Tổ chức chuyên HN, GDNGLL

11. Thi HS giỏi văn hoá lớp 9

12. Chuyên đề công tác phòng chống đuối nước

13. Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường  (vòng1,tổ chức vào tuần 1và tuần 2 của tháng)

 
3/2019 1.     Thi giáo viên giỏi cấp trường vòng 2

2.     Tổ chức ngày 08/03; Tổ chức tuyên truyền 26/03 và tổ chức các trò chơi dân gian

3.     Nộp SKKN dự thi

4.     Thi GV dạy giỏi cấp Tỉnh (nếu có)

5.     Hoàn thành công tác duyệt và tổng hợp quyết toán NS 2018

6.     Thi HSG cấp tỉnh VH, TDTT

9.     Kiểm tra nghề nghiệp GV theo chuẩn (theo K/h)

7.     Đánh giá công tác dạy phụ đạo học sinh yếu, kém

8.     Tổ chức ngoại khoá: Nét đẹp văn hoá vùng Đông Bắc và Tây Bắc

9.     Tổng vệ sinh trường, lớp, ký túc xá

10.                        Kiểm tra Hồ sơ GVBM, GVCN

11.                        Tổ chức chuyên đề NGLL, HN

12.                        Phụ đạo HS yếu, kém

13.                        Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường  (vòng1,tổ chức vào tuần 1và tuần 2 của tháng)

14.                        Tuyên truyền các hoạt động “Giờ trái đất” 2019

 
4/2019 1.     Tuyên truyền kỉ niệm 30/04

2.     Kiểm tra hồ sơ lớp 9

3.     Kiểm tra GV theo chuẩn nghề nghiệp (theo K/h)

4.     Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng

5.     Kiểm tra chéo các cụm thi đua

6.     Kiểm tra hồ sơ giáo án GV, Hồ sơ tổ CM

7.     Tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ II

8.     Tổng vệ sinh trường, lớp, ký túc xá

9.     Chi trả kịp thời các chế độ của HSNT

10.                        Tổ chức chuyên đề HN, GDNGLL

11.                        Phụ đạo HS yếu, kém

 
5/2019 1.     Tuyên truyền kỷ niệm 01/05 và ngày sinh của Bác (19/05)

2.     Đánh giá thực hiện các cuộc vận động trong năm học (CĐ)

3.     Nộp hồ sơ tự đánh giá thi đua

4.     Đánh giá chuẩn hiệu trưởng, P. hiệu trưởng; chuẩn giáo viên

5.     Tổng kết năm học và tổ chức tri ân trưởng thành cho HS lớp 9

6.     Triển khai công tác hè 2018

7.     Chuẩn bị công tác tuyển sinh lớp 6, lớp 10

8.     Họp xét đánh giá xếp loại thi đua cụm 2017-2018

9.     Hoàn thành cập nhập Pmic 6 tháng đầu năm

10.                       Báo cáo tổng kết năm học

11.                       Xét TNTHCS

12.                       Kiểm tra BDTX

 
6/2019 1.     Kỉ niệm ngày 01/06

2.     Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm

3.     Thống kê học sinh bỏ học học kì 2 và cả năm học

4.     Hoàn tất công tác tuyển sinh, tổ chức thi tuyển, xét tuyển

5.     Hoàn thành báo cáo gửi về phòng ban của PGD&ĐT; Sở GD ĐT

6.     Tổ chức xét nâng lương 6 tháng đầu năm

 

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG